Súlad so zákonmi, pravidlami a predpismi

Krédom spoločnosti TOBSTA je úsilie o dodržiavanie všetkých legislatívných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú k jej  činnostiam v rámci Slovenskej republikykde spoločnosť vyvíja svoje obchodné aktivity.

Zodpovednosť za životné prostredie

TOBSTA využíva zverené prostriedky tak, aby v maximálnej miere znížil ekologické dopady takejto činnosti. TOBSTA dbá o to, aby nepoužiteľný odpad, obaly a nebezpečné látky boli triedené a skladované v súlade s platnou legislatívou o ochrane životného prostredia.

Čestné podnikanie

TOBSTA nezíska nenáležitú výhodu voči účastníkovi rokovania prostredníctvom manipulácie, zatajenia alebo zneužitia významnej informácie, skreslenia podstatných skutočností alebo nejakými inými nenáležitými praktikami pri jednaní ako napríklad likvidácia odpadu nezákonným spôsobom čím zníži cenu služby.