Zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Stiahnuť zákon o odpadoch (.pdf)

Zákon 535/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Sťiahnuť zákon 535/2008 (.pdf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2005 z 15. decembra 2005,ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 8/2005 (.rtf)

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Stiahnuť všeobecné záväzné nariadenie 7/2010 (.rtf)